1. کتاب راهنمای مصاحبه بالینی بر مبنای DSM-5

  20,000تومان

  16,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۶٠ ترجمه : دکتر امی تیس توکلی زیر نظر دکتر فرید فدایی
 2. کتاب مجموعه آزمونهای روان شناسی بالینی ابن سینا

  12,000تومان

  9,600 تومان

  تعداد صفحه ۲۲۸ نویسنده : هادی غضنفری
0