1. کتاب صورت‌بندي روان‌پويشي كابانيس

  40,000 تومان

  تعداد صفحه 292 مترجمان: فرهاد فريدحسيني - گل‌مهر شاملو رضايي
 2. کتاب کتاب روان درمانی روان پویشی(کابانیس)

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 504 مترجم: فرهاد فرید حسینی، گل مهر شاملو رضایی،
 3. کتاب تحقق بخشی خود

  25,000 تومان

  تعداد صفحه ۲۲۴ مترجم: سمانه غفوری و دکتر محمود دهقانی،
 4. کتاب روانپزشکی روان پویا (گابارد)

  50,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۴۶ مترجم: دکتر صنعتی،دکتر شاملو،
 5. کتاب انتقال متقابل در درمان های روان شناختی (گابارد)

  12,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۳۶ مترجم: دکتر شکیبا،احدنژاد تبریزی،
0