1. کتاب آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۴۸ نویسنده : دکتر روشن چسلی و همکاران
 2. کتاب DSM 5 برای متخصصان بالینی و مشاوران

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 447 مترجم : دکتربهروز بیرشک، سمیرا معصومیان
 3. کتاب ملاک های تشخیصی DSM-5

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه ۵۸۸ مترجم: دکتر محسن میرزایی، پانته آ احدیان فرد، دکتر امیر شعبانی
0