1. کتاب سمیولوژی بیماری های قلب و عروق

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 224
 2. کتاب سمیولوژی بیماری های قلب و عروق

  35,000تومان

  29,750 تومان

  تعداد صفحه 224
 3. کتاب تنها کتاب EKG در 7 روز 2019

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه: 354
 4. کتاب بیماری های مادرزادی قلب

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 435 نویسنده: دکتر منوچهر قارونی
 5. کتاب بیماری های ایسکمیک قلب

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه 480 نویسنده: دکتر منوچهر قارونی - دکتر حسام قارونی - دکتر پریشاد قوام - دکتر شیما رئیسی
 6. کتاب 35 سال گزارش صبحگاهی قلب

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 532 نویسنده : دکتر منوچهر قارونی
 7. کتاب تنها کتاب EKG در 7 روز

  25,000تومان

  21,250 تومان

  تعداد صفحه 311 مترجمان: دکتر رخشان خواه و دکتر قارونی
 8. کتاب الکتروکاردیوگرافی در بیماران اورژانس و بخش مراقبت های ویژه

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه ۴۶۴ مترجمان: دکتر مهران ستوده نیا و همکاران
0