1. کتاب بیماری های مادرزادی قلب

  60,000 تومان

  تعداد صفحه 435 نویسنده: دکتر منوچهر قارونی
 2. کتاب بیماری های ایسکمیک قلب

  65,000 تومان

  تعداد صفحه 480 نویسنده: دکتر منوچهر قارونی - دکتر حسام قارونی - دکتر پریشاد قوام - دکتر شیما رئیسی
 3. کتاب 35 سال گزارش صبحگاهی قلب

  50,000 تومان

  تعداد صفحه 532 نویسنده : دکتر منوچهر قارونی
 4. کتاب تنها کتاب EKG در 7 روز

  25,000 تومان

  تعداد صفحه 311 مترجمان: دکتر رخشان خواه و دکتر قارونی
 5. کتاب الکتروکاردیوگرافی در بیماران اورژانس و بخش مراقبت های ویژه

  50,000 تومان

  تعداد صفحه ۴۶۴ مترجمان: دکتر مهران ستوده نیا و همکاران
0