1. کتاب مغز انسان شاهکار سر هم بندی تکامل

  7,000تومان

  5,950 تومان

  تعداد صفحه ۱۴۴ مترجم: دکتر سید علی فخرایی
 2. کتاب عصب شناسی روان پویشی پایانی بر فروید

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه ۴٠٠ مترجم: دکتر علی فخرائی و با مقدمه دکتر مکری
0