1. کتاب راهنمای جیبی معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال بیتز 2017

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 558 مترجمان: دکتر ابراهیمی دریانی،دکتر فتح الهی
 2. کتاب معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز

  98,000تومان

  83,300 تومان

  تعداد صفحه: 1080 مترجمان: دکتر علیرضا فتح اللهی، دکتر مهران ستوده نیا انتشارات: ابن سینا
0