1. کتاب راهنمای جیبی معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال بیتز 2017

    30,000 تومان

    تعداد صفحه 558 مترجمان: دکتر ابراهیمی دریانی،دکتر فتح الهی
  2. کتاب معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال باربارا بیتز

    98,000 تومان

    تعداد صفحه: 1080 مترجمان: دکتر علیرضا فتح اللهی، دکتر مهران ستوده نیا انتشارات: ابن سینا
0