1. کتاب اصول پایه و بالینی فیزیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی ابل

    50,000تومان

    42,500 تومان

    تعداد صفحه ۳۴۴ مولفان: دکتر حسین معصومی، ایوب رستم زاده، آرش شعبانی، دکتر محمد فرضی زاده، دکتر رضا احدی
0