1. کتاب چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016

  30,000 تومان

  تعداد صفحه 472 مترجمان: کتر صدر،دکتر مظفر،دکتر نبوی زاده،دکتر جلالیان
 2. کتاب فیزیولوژی دستگاه گوارش

  15,000 تومان

  تعداد صفحه ۱۷۶
 3. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال جلد دوم

  65,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۲۸ مترجم: دکتر علیرضا فتح الهی، دکتر پور متعبد
 4. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد اول

  80,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۸۷ مترجم: دکتر علیرضا فتح الهی، دکتر پور متعبد
0