1. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون وهال جلد دوم

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه ۷۲۸ مترجم: دکتر علیرضا فتح الهی، دکتر پور متعبد
 2. کتاب چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون 2021

  95,000تومان

  80,750 تومان

  تعداد صفحه 472
 3. کتاب چکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه 472 مترجمان: کتر صدر،دکتر مظفر،دکتر علی پور متعبد، دکترحنانه ضیاءغریب، دکتر محمد رضا جلالیان
 4. کتاب فیزیولوژی دستگاه گوارش 2019

  32,000تومان

  27,200 تومان

  تعداد صفحه ۱۷۶
 5. کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال جلد اول

  80,000تومان

  68,000 تومان

  تعداد صفحه ۷۸۷ مترجم: دکتر علیرضا فتح الهی، دکتر پور متعبد
0