1. کتاب بیوشیمی عملی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی

  10,000تومان

  8,500 تومان

  تعداد صفحه 196 مترجمان: دکتر محمد امین قبادی، دکتر زهرا شریف، دکتر شیدا نجفی، دکتر سیده هانیه کامیاب اضافات: دکتر محمود دوستی
 2. کتاب چکیده اصول بیوشیمی لنینجر

  50,000تومان

  42,500 تومان

  تعداد صفحه 704 مترجمان: دکتر حسین منتخب یگانه، دکتر هاجر حسینی زیر نظر دکتر محمود دوستی
 3. کتاب بیوشیمی مصور لیپینکات

  90,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه 768 مترجمان: دکتر محمود دوستی و همکاران
0