1. کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری

  130,000تومان

  110,500 تومان

  تعداد صفحه 728 ترجمه: لیلا یوسفیان، حسن وحیدنژاد انتشارات : ابن سینا
 2. کتاب ژنتیک پزشکی جرد

  75,000تومان

  63,750 تومان

  تعداد صفحه 480
 3. کتاب کلون سازی ژن و آنالیز DNA

  40,000تومان

  34,000 تومان

  تعداد صفحه 392 ترجمه و تابیف: دکتر محمدحسین مدرسی،دکتر الهه متوسلی، مجتبی صفاری، دکتر علی نجفی، پویا صالحی پور
 4. کتاب میکرو RNA از پایه تا بالین

  18,000تومان

  15,300 تومان

  تعداد صفحه 216 مولفان: حسن دارابی، رحیم علیدادی تحت نظارت مستقیم: دکتر محمد حسین مدرسی
 5. کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لیپینکات

  30,000تومان

  25,500 تومان

  تعداد صفحه 424 مترجمان: دکتر مریم تک زارع ، ملیحه داوری، علیرضا امیری
 6. کتاب سیتوژنتیک پزشکی گاردنر

  70,000تومان

  59,500 تومان

  تعداد صفحه 696 مترجم: دکتر علی ذکری ، فاطمه علیزاده، فاطمه یازرلو، دکتر مونا انتظام، تموچین محرمی
 7. کتاب ژتیک پزشکی استراخان 2016

  65,000تومان

  55,250 تومان

  تعداد صفحه ۶۲۴ مترجمان: مجتبی صفاری، محمد صابری زیر نظر: دکتر سید محمد اکرمی ،دکتر محمد حسین مدرسی
 8. کتاب ژتیک پزشکی تامپسون 2016

  90,000تومان

  76,500 تومان

  تعداد صفحه ۸۴٠ تالیف و ترجمه: یگانه اسحق خانی، مجتبی صفاری زیر نظر: دکتر محمد حسین مدرسی
 9. کتاب ژنتیک پزشکی کانر

  60,000تومان

  51,000 تومان

  تعداد صفحه ۶۲۴ تالیف و ترجمه: لیلا بوسفیان، حسن وحید نژاد، دکتر مینا تبریزی، دکتر محمد حسین مدرسی
0